REWARD LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reward là gì

*
*
*

reward
*

reward /ri"wɔ:d/ danh từ sự thưởng, sự thưởng công; sự báo ơn, sự báo oán chi phí thưởng, vật thưởng (cho ai bắt được tội phạm...) sự trả lại gia sản mất ngoại đụng từ thưởng, thưởng công; báo ơn, báo oán
thù laoLĩnh vực: giao thông & vận tảithưởngphần thưởngthưởngmonetary reward: tiền thưởngtiền hoa hồngtiền thưởngtrả côngtrả thù laoextrinsic rewardthù lao trả thêmpecuniary rewardthù lao bởi tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding


*Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Slide Cảm On Thầy Cô Đã Lắng Nghe, Tổng Hợp Hình Nền Powerpoint Cảm Ơn Đẹp Nhất

*

*

reward

Từ điển Collocation

reward noun

1 for effort, etc.

ADJ. considerable, great, high, huge, rich Top athletes enjoy rich rewards. | fitting, just, suitable, well-deserved | poor, scant It was a poor reward for years of devoted service. | tangible Victory brought glory as well as more tangible rewards. | economic, financial, material, monetary

VERB + REWARD earn, enjoy, gain, get, obtain, reap, receive We are just starting lớn reap the rewards of careful long-term planning. | bring, have, provide Hard work usually brings its own rewards. | deserve You deserve a reward for all your efforts.

PREP. as a ~ Give yourself some time off as a reward. | ~ for a reward for hard work rewards for employees who vày their jobs well

PHRASES reward enough The look on her face when I told her was reward enough.

2 for helping the police

ADJ. big, huge, large, substantial | $20,000, £10,000, etc. | cash

VERB + REWARD offer, put up | give sb, pay sb | claim | get, receive

REWARD + NOUN money

PREP. ~ for There is a reward for information leading to lớn an arrest.

Từ điển WordNet


n.

payment made in return for a service renderedthe offer of money for helping khổng lồ find a criminal or for returning lost property

v.
Xem thêm: Wannacry Là Tên Một Loại Mã Độc Nào Dưới Đây? Ransomware Wannacry Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

rewards|rewarded|rewardingsyn.: award compensate pay remunerateant.: punish punishment