Pronoun Là Gì

     
thuộc trung trung khu ngoại ngữ nhakhoadenta.com English UK Vietnam tò mò về đại từ bỏ trong quá trình học giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ là từ sửa chữa thay thế chodanh từ,tránh sự lặp lại danh từ.

Bạn đang xem: Pronoun là gì

2. Phân các loại đại từ

*

Có 7 một số loại đại từ bỏ như sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi trang bị nhấtngôi sản phẩm haingôi thiết bị ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thứ nhấtngôi máy haingôi sản phẩm ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the buổi tiệc nhỏ last night.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vì chưng it without them.

2.2. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm độc lập gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một trong những trong các đại từ bỏ trên trên đây cũng có thể được sử dụng nhưtính từ bỏ (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ download (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ download = tính từ thiết lập +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ bội phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là bề ngoài số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom và Ann blamed themselves for the accident.

– Được áp dụng như trường hòa hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Sôi Đông, Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Và Sôi Động (Phần 1)

– Được thực hiện như những đại từ nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, bọn chúng được để ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to the President himself.

– Được sử dụng như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to himself.

2.5. Đại từ quan hệ (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me to come back today.The car which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to lớn slip.Tuy nhiên, giới từ bỏ cũng có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to slip.

– bề ngoài sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative adjectives) this, that và số các của chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác định vị trí củadanh từấy đối với người nói.Khi nhữngtính từnày được dùng độc lập, không códanh từtheo sau, nó phát triển thành đại từ chỉ định (demonstrative pronouns).• kế bên việc thay thế sửa chữa cho mộtdanh từ, đại từ hướng dẫn và chỉ định còn cho những người nghe khái niệm gần hơn hay xa rộng về thời gian hoặc khoảng tầm cách.

Xem thêm: Cách Ẩn Trò Chuyện Zalo Có Nhận Được Cuộc Gọi Không ? Ẩn Tin Nhắn Zalo

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi ngờ (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand vì you use?What paper bởi you read?

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy tương tác với chúng tôi: