Monarchy là gì

     
monarchy /"mɔnəki/* danh từ- nền quân chủ; chính sách quân chủ=constitutional monarchy+ chính sách quân nhà lập hiến- nước (theo chế độ) quân ch
Below are sample sentences containing the word "monarchy"
from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "monarchy", or refer khổng lồ the context using the word "monarchy" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Monarchy là gì


1. Down with the monarchy!

Lật đổ nền phong kiến!

2. The monarchy has fallen.

chế độ quân chủ bị lật đổ rồi.

3. Malaysia is a federal constitutional monarchy.

Malaysia là một tổ quốc quân chủ tuyển cử lập hiến liên bang.

4. An elective monarchy is a monarchy ruled by an elected monarch, in contrast lớn a hereditary monarchy in which the office is automatically passed down as a family inheritance.

Quân công ty tuyển cử là một chính sách quân chủ giai cấp bởi một vị vua được bầu lên, trái ngược cùng với một chính sách quân chủ cha truyền con nối, trong số đó ngôi vua được tự động truyền lại như một di sản gia đình.

5. What is the purpose of the monarchy?

mục đích của chính sách quân nhà là gì?

6. In 1993, constitutional monarchy was restored in Cambodia.

Năm 1993, chính sách quân công ty lập hiến được phục hồi tại Campuchia.

7. The entire monarchy was in the state of crisis.

Trong thời hạn cai trị của ông Giáo hội đang ở trong quy trình tiến độ khủng hoảng.

8. I don’t want lớn put the monarchy in danger.

Thần không tồn tại ý đứng bên trên Bình vương (Long Cơ).

9. You know, if you decide khổng lồ disband the Monarchy.

giả dụ như thân phụ muốn huỷ bỏ nền quân chủ.

10. Why did Mosiah counsel the Nephites against continuing their monarchy?

lý do Mô đam mê A hướng dẫn dân Nê Phi phòng lại vấn đề tiếp tục chế độ quân chủ?

11. In 1958, the monarchy was overthrown và the Iraqi Republic created.

Năm 1958, chính sách quân chủ bị lật đổ và cùng hòa Iraq đã được thành lập.

12. The people look to a monarchy for something bigger than themselves.

fan dân mong đợi ở nền quân nhà thứ to to hơn cả chủ yếu họ.

13. He transformed the monarchy along Western lines of an "enlightened ruler".

Ông đã đổi khác chế độ quân nhà dọc theo châu âu của một "bậc giác ngộ".

14. The Reformation was introduced in 1537 and absolute monarchy imposed in 1661.

Các cách tân được vận dụng năm 1537 và chế độ quân chủ tuyệt đối hoàn hảo áp đặt năm 1661.

15. Hammarskjöld"s ancestors had served the Monarchy of Sweden since the 17th century.

cái họ Hammarskjöld sở hữu những vị trí đặc trưng trong triều đình Thụy Điển từ thế kỷ 17.

16. In 1974, the Iranian monarchy bought 25.04% of the steel subsidiary Fried.

Năm 1974, cơ chế quân chủ Iran đã tải 25,04% công ty con thép Fried.

17. The Trapezuntine monarchy would survive the longest among the Byzantine successor states.

chính sách quân chủ Trapezuntine sống thọ lâu nhất trong số tiểu bang kế vị Byzantine.

18. The article points khổng lồ the fact that Russia had an unrestricted monarchy.

Điều 1 phép tắc rằng Nga có chính sách quân chủ không hạn chế.

19. Married 1930 khổng lồ Italia Murru và initiated a renaissance of the monarchy.

kết hôn năm 1930 với Italia Murru và ban đầu một thời kỳ phục hưng của cơ chế quân chủ.

20. THE Spanish monarchy wanted a Christian State under one mix of laws.

chính sách quân công ty Tây Ban Nha mong mỏi lập một nước Ki-tô giáo chỉ tất cả một bộ luật.

21. The monarchy was restored with the ascension of Hiram III lớn the throne.

cơ chế quân công ty được khôi phục với sự lên ngôi của Hiram III.

22. I long for the restoration of the monarchy as much as you do.

Tôi hy vọng đợi sự phục sinh của cơ chế quân nhà cũng nhiều như phu nhân.

23. However, during that period the future status of the monarchy remained to be resolved.

tuy nhiên, trong thời hạn đó chứng trạng của chế độ quân chủ sau này vẫn được giải quyết.

24. The monarchy was also made "sacred và inviolable", in contrast lớn the temporary charter.

tôn thất được "quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm" không giống so với Hiến chương tạm thời thời.

25. He was also opposed to Irish trang chủ Rule, instead preferring a size of dual monarchy.

Ông cũng phản bội đối Ireland từ trí, vắt vào kia ưu tiên chế độ quân công ty kép.

26. At the same time, the Maoists refused khổng lồ recognize the installation of a constitutional monarchy.

Đồng thời, các nhà Maoist lắc đầu công nhận việc xây dựng cơ chế quân nhà lập hiến.

27. In response, Nasser launched a media campaign that challenged the legitimacy of the Iraqi monarchy.

Xem thêm: Bột Mì Số 8 Làm Bánh Gì - Có Làm Bánh Mì Được Không

Để trả đũa, Nasser tung ra một chiến dịch tuyên truyền phản bác tính phù hợp pháp của chế độ quân nhà tại Iraq.

28. September 1: Muammar al-Gaddafi overthrows the Libyan monarchy & expels British và American personnel.

1 mon 9: Muammar al-Gaddafi lật đổ chính sách quân công ty Libya và trục xuất những nhân viên Anh và Mỹ.

29. On 9 October, the Cambodian monarchy was abolished, & the country was renamed the Khmer Republic.

Ngày 9 mon 10, cơ chế quân công ty ở Campuchia bị bến bãi bỏ, và quốc gia được thay tên thành cộng hòa Khmer.

30. In Sicily, the first coastal towers date back khổng lồ 1313 & 1345 of the Aragonese monarchy.

trên Sicilia, các tháp ven biển trước tiên có niên đại từ tiến độ 1313-1345 thời cơ chế quân chủ Aragon.

31. Mexico briefly reverted into a monarchy in the 1860s, during the Second Mexican Empire (1864–1867).

Lần lượt, México trở lại thành một cơ chế quân nhà vào những năm 1860 dưới thời Đế quốc México sản phẩm công nghệ hai (1864–1867).

32. At that time, my village, Zálužice, was subject khổng lồ the monarchy of the Austro-Hungarian Empire.

khi đó làng Zálužice của tớ sống dưới chế độ quân chủ thuộc Đế Quốc Áo-Hung.

33. The concept of the "family monarchy", with which the burgeoning middle classes could identify, was solidified.

quan niệm "chế độ quân chủ gia đình", mà tầng lớp trung lưu sẽ phát triển có thể đồng cảm, sẽ được bền vững hóa.

34. In 1848 a wave of revolutions swept Europe và brought an over to the Bourbon monarchy.

cách mạng 1848 khắc ghi chấm hết cho sự cai trị của mẫu họ Bourbon.

35. Furthermore, with the restoration of the monarchy, he had fallen out of favor with the government.

xung quanh ra, chế độ quân nhà đã được phục hồi, và chính quyền không say mê ông.

36. Saudi Arabia is an absolute monarchy in which many citizens lack a path for personal advancement.

Ả rập Xê-út là 1 trong nước quân chủ siêng chế nơi nhiều công dân không còn sự cải tiến và phát triển cá nhân.

37. The new Bourbon monarchy drew on the French system of modernising the administration & the economy.

chế độ Bourbon bắt đầu áp dụng hệ thống hiện đại hoá của Pháp về hành bao gồm và khiếp tế.

38. During the reigns of Albert I và Baudouin, the monarchy had a reputation of deeply rooted Catholicism.

dưới thời trị vị của Albert I với Baudouin, quân chủ Bỉ có danh tiếng vì sùng bái Công giáo.

39. Parliament was reinstated, và the monarchy was restored lớn Charles I"s eldest son, Charles II, in 1660.

Nghị viện được tái lập, và chế độ quân chủ trung hưng bởi con trai trưởng của Charles I, Charles II, năm 1660.

40. In 1822, after the restoration of the monarchy, the 20-year-old Alexandre Dumas moved khổng lồ Paris.

Năm 1822, sau khi triều Bourbon phục hoàng, Alexandre Dumas đôi mươi tuổi chuyển mang đến Paris.

41. This treaty established a constitutional monarchy, with Sisavang Vong as King and Prince Souvanna Phouma as Prime Minister.

Hiệp ước ra đời một chế độ quân nhà lập hiến, cùng với Sisavang Vong có tác dụng Vua cùng Hoàng thân Souvanna Phouma là Thủ tướng thiết yếu phủ.

42. The republican revolution of 1910 had ended the monarchy and stripped the Catholic Church of its favored status.

Cuộc bí quyết mạng cùng hòa năm 1910 đã hoàn thành chế độ quân chủ và khiến Giáo hội công giáo bị mất không ít quyền lực.

43. Silla"s middle period is characterized by the rising power nguồn of the monarchy at the expense of the jingol nobility.

Thời kỳ giữa của Tân La mang đặc điểm là sự tăng thêm quyền lực của quân nhà theo chính sách quý tộc chân cốt (jingol).

44. In December 1893, the Sikkimese monarchy & Tibetan rulers signed an agreement to increase trade between the two nations.

trong tháng 12 năm 1893, quân chủ Sikkim và những người cầm quyền trên Tây Tạng ký kết một thỏa thuận tăng cường mậu dịch thân hai bên.

45. In 1975, after the abrogation of Sikkim"s monarchy, the Indian National Congress gained a majority in the 1977 elections.

Năm 1975, sau khi chính sách quân nhà của Sikkim bị bến bãi bỏ, Đảng Quốc Đại Ấn Độ giành được phần lớn ghế trong cuộc tuyển cử năm 1977.

46. Provisionally, then, the Russian governmental system may perhaps be best defined as "a limited monarchy under an autocratic emperor".

nhất thời thời, sau đó, khối hệ thống chính bao phủ Nga có thể được tư tưởng là "chế độ quân chủ tiêu giảm dưới một hoàng đế độc tài".

47. Lese majeste (insulting the monarchy), sedition, & other charges are routinely used to suppress free speech and threaten dissidents.

những điều phương pháp cấm phạm thượng (xúc xiểm hoàng gia), xúi giục nổi loàn và những tội danh dị thường xuyên được áp dụng để lũ áp tự do ngôn luận và doạ dọa các nhà sự không tương đồng chính kiến.

48. This system of split monarchy weakened Parthia, allowing Tigranes II of Armenia to annex Parthian territory in western Mesopotamia.

khối hệ thống này làm cho suy yếu chế độ quân chủ Parthia, và chất nhận được Tigranes II của Armenia xáp nhập vùng khu đất của Parthia sinh sống phía tây vùng Lưỡng Hà.

49. The state is a hereditary constitutional monarchy, of which the reigning Sultan since 2001 is Sultan Sharafuddin Idris Shah.

Bang này là 1 bang quân công ty lập hiến theo vượt kế, hiện đang rất được Sultan trị vị (từ năm 2001) làSultan Sharafuddin Idris Shah.

50. Seeking lớn legitimize French rule in the Americas, Napoleon III invited Maximilian to lớn establish a new pro-French Mexican monarchy.

Xem thêm: Hiệu Năng Là Gì Và Có Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Trải Nghiệm Smartphone?

muốn hợp pháp hoá quyền kẻ thống trị của Pháp làm việc châu Mỹ, Napoléon III mời Maximilian thành lập cơ chế quân chủ Mexico new cho ông.