Hindsight Là Gì

     

Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 55 của Đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì Hằng vai trung phong và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Hindsight là gì

The two idioms we’re learning today are lớn WALK ON AIR and IN HINDSIGHT.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học là to lớn WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.


*

*

In times when the economy is good, it’s relatively easy lớn find a job. In other times, job-seekers must wait a long time to lớn get one. They even have lớn accept jobs that pay less than they expect. Mai Lan’s friend Nancy landed a job last week. She was so happy she took Mai Lan & some other friends out for dinner to lớn celebrate.

Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm bài toán làm tương đối dễ. Những khi khác, fan kiếm việc phải chờ đón lâu. Họ cũng đề xuất nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Mai Lan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm, cô mời Mai lan và vài các bạn khác đi ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so excited.

Mike, Nancy mới tìm được việc làm. Cô ấy phấn kích lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?Mừng đến cô ấy. Cô được vấn đề gì vắt ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have lớn supervise many employees besides a whole lot of work to lớn run this business.Cô ấy là phụ tá làm chủ của một siêu thị nhà hàng Giant. Đây thực sự là 1 siêu thị, béo lắm. Ngoài các việc phải làm cho thương vụ này, cô ta vẫn phải chỉ huy nhiều nhân viên.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll vị a good job for that company.Ồ, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ thao tác làm việc thành công cho doanh nghiệp đó.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so glad for her. She’s so happy.Đúng. Đúng vậy đó. Tôi mừng đến cô. Cô ta vẫn vui lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one & one she really likes.

Tôi biết là sau thời điểm cô giỏi nghiệp đại học, cô ấy đi tìm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc, lại đúng việc cô ấy thích.MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô ta vui lắm. Tôi cũng thế đó. Nếu tôi không tồn tại việc gì làm trong tương đối nhiều tháng, rồi có vấn đề thì tôi cũng khá mừng.

Xem thêm: 7+ Cách Khắc Phục Điện Thoại Samsung Không Nhận Sạc Pin Không Vào

MIKE: I’m sure she’s walking on air!Tôi cứng cáp cô ta sẽ walking on air !

MAI LAN: Walking on air?Walking on air ?

MIKE: That’s it. Khổng lồ walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means lớn be very happy.

Đúng thế. To lớn walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức thị vui lắm, đi bên trên mây !

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.Đúng. Cô ta sẽ đi trên mây, rõ như vậy.

MIKE: Well. It’s good she found a job và will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone lớn graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.À. Cô ta kiếm được việc làm và bao gồm lương tốt. Dẫu vậy cô ta mất nhiều tháng không làm cho gì. In hindsight, tôi suy nghĩ cô ấy xứng đáng lẽ phải đến lớp chương trình thạc sĩ. Lúc đó cô ta sẽ đủ điều kiện để sở hữu việc giỏi hơn nữa.

MAI LAN: In hindsight?In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T nghĩa là ngẫm nghĩ lại , quan tâm đến lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking back , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?Anh có ý nói, nghĩ về lại, anh nhận định rằng cô ta đáng lẽ ko nên lãng phí nhiều mon kiếm việc mà không ra ?MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.Thế đó. Cô ta có thể đã dứt nửa chương trình, rồi học tập thêm 1 năm nữa. Bởi cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta tất cả địa vị giỏi hơn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so that’s OK for her.À. Bây chừ cô ta có câu hỏi mà cô thích. Thôi cầm cố cũng giỏi cho cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.Cho mình, tôi nghĩ mình nên chăm nom vào việc học. Càng học tập cao thêm, càng giỏi bấy nhiêu. Đồng thời, ta rất có thể làm thêm câu hỏi bán thời gian như ta đã làm.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard to go back to school later.Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đến lớp thêm sau này.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so low, the price was just right for their pocketbook.Mai Lan, đấy là một thí dụ khác dùng “walking on air”. Mẹ tôi sẽ sướng như đi trên mây. Bà vui với tòa nhà của bà. Ông bà mua căn hộ đúng lúc, tiền lời thấp, giá cả nhà đất vừa đúng túi tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so their grandchildren could have more space lớn play when they visited them.Vậy mà lại một hôm bố anh nói, lưu ý đến lại, ông bà xứng đáng lẽ bắt buộc mua căn nhà lớn hơn khiến cho các cháu bao gồm chỗ vui chơi khi lại thăm ông bà.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more and will never have peace of mind.Ồ. Mình nên vừa lòng với những gì mình đã có. Nếu như không, bạn muốn thêm hoài và không bao giờ có được sự bình yên trong tâm.

Xem thêm: Phần Mềm Rufus Là Gì Và Cách Tạo Usb Cài Win Bằng Rufus Từ A ĐếN Z?

MAI LAN: I’ll listen to you, my wise philosopher!Tôi đang nghe lời anh, công ty triết gia uyên bác của tôi !

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : lớn WALK ON AIR tức là SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT nghĩa là SUY NGHĨ LẠI. Hằng tâm và Brandon xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.