ANH VĂN 9 UNIT 2 READ

     

Hệ thống rất nhiều giáo án Unit 2 lớp 9 Clothing của công tác Tiếng Anh 9nhằmphục vụ cho nhu cầu tìm tìm tài liệu đào tạo và huấn luyện của quý thầy cô. Đây vẫn là bốn liệu bổ ích dành tặng kèm cho quý thầy cô củng cố những kiến thức của bài học cho học sinh, giúp học sinh biết thêm một số cấu tạo câu hay được sử dụng trong giờ đồng hồ Anh, đồng thời cách tân và phát triển thêm các tài năng nghe, nói, đọc, viết.

Bạn đang xem: Anh văn 9 unit 2 read

Bạn đã xem: Soạn giờ anh 9 unit 2 read


*

I.OBJECTIVES: By the kết thúc of the lesson, Ss will be able khổng lồ ask và respond khổng lồ questions on person preferences. Especially the traditional clothes of some countries all over the world và Viet nam.

II. LANGUAGE CONTENTS:

Grammar: - The passive ( review) - The present perfect ( đánh giá )

Vocabulary : - poet (n), a long silk tunic (n), loose, pants (n), fashion(n), poetry

III. TECHNIQUES: Crossword, answer given . . . .

IV. TEACHING AIDS:Pictures, books , chalk, tape, cassette . . .

V. PROCEDURE:

T’s and Ss’ activities

Content

T

- T asks Ss some questions .

- Ss answer freely.

- T says “ Today we’ll learn about the traditional costumes of some countries. First, you look at the dress that some people are wearing. Decide where each person comes from “

- Then Ss look at the pictures in book và answer.

- T gives some new words

- T reads twice & Ss repeat

- Ss take note.

- T checks by playing “ Slap the board”.

- T asks Ss look at the pictures in book to tell where they come from.

- Some Ss give the answer before the class.

- T corrects

- Ss take note.

- T says “As you know, Ao dẻo is the traditional dress of VN. So what vì chưng you know about Ao dai?”

- Ss answer freely.

- T opens the tape once and gives new words on the board.

- Ss guess meaning of new words, then take note.

- T reads new words twice

- Ss listen carefully và repeat (whole the class )

- Ss read individually before the class.

- T checks new words by playing “ Rub out & remember”

- T explains the grammar “ the present perfect”.

- Ss listen carefully và take note.

- T opens the text again.

- Ss listen and read the text (individually) .

- T corrects pronunciation

LUCKY NUMBERS

Ss work in group to lớn complete the sentences.

- Ss give the keys on the board.

- T corrects by playing “ Lucky numbers”

- Ss take note.

Xem thêm: Đoạn Văn Phân Tích Vẻ Đẹp Của Nhân Vật Vũ Nương, Just A Moment

- T says “Now you read the text again & answer the questions in b)”

- Ss give the answer on the board.

- T corrects

- Ss take note.

- T gives some questions on the poster.

- Ss work in group & then give the keys on before the class

- T gives the homework on the board.

- Ss take note

1. WARM UP : * Chatting :

I. Getting started

- Where does she come from?

- Why bởi you know she come from?

* New words:

- Kimono (n) ( picture): áo kimono

- Sari (n) : ( picture) : áo quấn quanh fan thay quần áo

- Veil (n) ( picture) : mạng đậy mặt

- Kilt (n) ( picture) : đầm của tín đồ miền núi

( Slap the board )

The answer

- She comes from Japan. She is wearing a Kimono.

- She comes from Viet Nam. She is wearing Ao dai.

- He comes from Scotland. He is wearing a kilt.

- She comes from India. She is wearing a sari

- He comes from the USA. He is wearing the Cowboy.

- She comes from ( Saudi) Arabia. She is wearing a Veil.

- What material is Ao dẻo made from?

- Who wear Ao dai? Is modern Ao dai different from the old one?

II. LISTEN & READ

1. New words :

- Poet (n) ( Ng.Du, khổng lồ Huu are poets) : đơn vị thơ

- Loose pants ( n) (picture): quaàn roäng

- A long silk tunic ( n) ( picture) : aùo luïa daøi

- Fashion (n): (tranlation): thời trang, mốt

- Fashionable (adj) (tranlation): thời trang

- Poetry (n) ( situation): thơ ca, thơ văn

- Inspiration (n) (relation): caûm höùng

- Symbol (n): (relation) : biểu tượng

- Pattern (n) (situation): maãu veõ

- unique (adj): (traslation): ñoäc ñaùo, coù moät khoâng hai

( Rub out & remember)

2.The grammar : The present prefect

S + HAVE/HAS + V (ed/c3) + . . .

Ex: Some have printed lines of poetry on the Ao dai.

3 . PRACTICE :

a) Complete the sentences. Use the information from the passage.

For a long time the ao dẻo has been the subject of poems, novels, & songs.The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.Another alternative is to địa chỉ cửa hàng symbols such as suns, starts, crosses and stripes.Lucky numberlucky number.

b) Answer the questions:

The answer:

1. Traditionally, men & women used khổng lồ wear the Ao dai

2. Because it is more convenient

3. They have printed lines of poetry on it or have added symbols such as suns, starts, crosses, and stripes to lớn the “ Ao dai”

4. PRODUCTION :

Answer the questions:

a) bởi vì you lượt thích wearing Ao dai?

b) vày you like wearing Ao dẻo flower & Ao dẻo color?

c) What màu sắc is popular with students at high school? With the middle age?

5. HOMEWORK:

- Learn new words and the grammar by heart.

- Read the passage many times.

- bởi exercise: Supply the correct verbs

1. They ( just meet ) him at the airport.

2. She ( buy ) a new xe đạp last month ago.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Đền Trần Thương (1) Doc, Thuyết Minh Lễ Hội Đền Trần (Nam Định)

- vì chưng exercise 1 on pages 12, 13 in Ex. Book

- Prepare Unit 2 Lesson 2: Speak

* Answer:

- What vị you usually wear on the weekend? Why bởi vì you wear these clothes?

10’

5’

5’

10’

5’

7’

3’

Trên đó là trích dẫn nội dung giáo án tiếng Anh Unit 2 Lớp 9:Clothing, nhằm xem vừa đủ giáo án này mời thầy cô singin website nhakhoadenta.com và mua về máy.

Ngoài ra để làm đa dạng chủng loại thêm tứ liệu cho bài bác dạy, quý thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo: